[1]
P. Ramaswamy, “Blockchain 102 - Anatomy of Coding”, TMT, vol. 3, Nov. 2018.